Доступні курси


Курс української літератури складається з таких тематичних блоків:

1) Українська література 1920-1930-х рр.

  • Суспільно-історичні умови розвитку української літератури ХХ ст., основні стильові напрями і літературні угрупування. "Розстріляне відродження".
  • Провідна роль поезії у 20-ті роки ХХ століття. Видатний модерніст Павло Тичина: життя і творчість. Феномен "кларнетизму" у збірці поета "Соняшні кларнети" (1918).
  • Поезія Павла Тичини як найкращі зразки лірики 20-х років ХХ століття. Інтимна та пейзажна лірика: "О панно Інно...", "Арфами, арфами...", "Ви знаєте, як липа шелестить...?". Вітаїстичність як основна риса творчості поета


За бажанням готуємось до інтерактивного конкурсу з АСТРОНОМІЇ

Завантажуємо завдання минулих років з сайту, опрацьовуємо їх.

http://man-junior.org.ua/?cat=117


Найближчим часом будуть додані матеріали щодо тем цього року


Доброго дня.

Добрый день.

«Description d’Ukrainie»  Гійом Левассер де Боплан 1650 р.
Вивчення курсу "Україна
у світі: при­рода, населення" спрямоване на формування науково-географічної
картини своєї держави як складника світової спільноти держав на основі
громадянином України, сформувати знання про природу та населення країни, свого
комплексного її вивчення. Цей курс допомагає учневі усвідомити себе
справжнім патріотом своєї держави. 
регіону, виховати повагу до українського народу, його культури, відчути себе
Важливим принципом побудови змісту курсу є інтеграція, що
реалізується у поєднанні фізико- та суспільно-географічних складників під час
вивчення природних комплексів і населення України та свого регіону з
світу з курсу "Материки та океани". 
урахуванням уже здобутих знань про природу материків і океанів, населення країн
Зокрема, вивчення населення
України здійснюється на основі тем про населення  світу в курсах "Загальна географія", "Материки та океани" та
внаслідок поглиблення їх змісту. 
Особлива роль полягає у
значному її світоглядному потенціалі й тісних взаємозв'язках змісту із
сучасністю та особистим досвідом учнів.
Для
досягнення окресленої мети вивчення курсу спрямоване на вирішення
таких завдань:
сформувати
в учнів знання та уявлення про Україну як цілісну країну, в якій відбуваються
  • різноманітні глобальні та регіональ­ні природні, суспільно-географічні та
екологічні процеси;
розкрити
нові поняття і закономірності та поглибити й узагаль­нити вже сформовані
теоретичні знання з фізичної та суспільної географії;
сформувати
уявлення про окремі поняття суспільно-географічно­го змісту;
продовжити
розвиток практичних умінь та навичок самостійної роботи, що сприятимуть
активній соціально-відповідальній пове­дінці учнів у географічному просторі
країни.
Програмою
передбачено виконання 12 практичних робіт, . Вони спрямовані на розвиток умінь та навичок роботи з картами та
іншими джерелами географічної інформації; виявлення зв'язків природи і
суспільства в межах України, їх взаємного впливу, що сприятиме подальшому
розвитку в учнів навчально-пізнавальної компетенції і формуванню
ціннісно-смислової та соціально-професійної компетенцій. 

Курс «Основи алгоритмізації та програмування» спрямовано на вивчення основних понять алгоритмізації, розуміння послідовного розв’язання задач за допомогою ПК, вивчення мови програмування  та її застосування як для розв’язання прикладних, олімпіадних задач, так і масштабних проектів, які в майбутньому можуть бути повнофункціональними програмними застосунками з будь-якої сфери життя.

Додаткові ресурси для розширення знань та практичних навичок в області програмування:

курс «Алгоритми та структури даних» - І семестр

курс «Алгоритми та структури даних» - ІІ семестр

курс лекцій основи С++

Посилання на літературу по підготовці до олімпіади з інформатики та вивчення мови програмування С++