Доступні курси


Курс української літератури складається з таких тематичних блоків:

1) Українська література 1920-1930-х рр.

 • Суспільно-історичні умови розвитку української літератури ХХ ст., основні стильові напрями і літературні угрупування. "Розстріляне відродження".
 • Провідна роль поезії у 20-ті роки ХХ століття. Видатний модерніст Павло Тичина: життя і творчість. Феномен "кларнетизму" у збірці поета "Соняшні кларнети" (1918).
 • Поезія Павла Тичини як найкращі зразки лірики 20-х років ХХ століття. Інтимна та пейзажна лірика: "О панно Інно...", "Арфами, арфами...", "Ви знаєте, як липа шелестить...?". Вітаїстичність як основна риса творчості поета


http://physics.ed-era.com   поки що посилання на гарнезний підручник від 

Educational Era

За бажанням готуємось до інтерактивного конкурсу з АСТРОНОМІЇ

Завантажуємо завдання минулих років з сайту, опрацьовуємо їх.

http://man-junior.org.ua/?cat=117


Найближчим часом будуть додані матеріали щодо тем цього року


Доброго дня.

Добрый день.

Вивчення географії у 8 класі (Україна у світі: природа, населення) спрямоване на формування науково-географічної картини своєї держави як складника світової спільноти держав на основі комплексного її вивчення. Цей курс допомагає учневі усвідомити себе громадянином України, сформувати знання про природу та населення країни, свого регіону, виховати повагу до українського народу, його культури, відчути себе справжнім патріотом своєї держави. Програма курсу розрахована на 70 годин (2 години на тиждень), з яких 6 годин становлять резерв часу. Важливим принципом побудови змісту курсу є інтеграція, що реалізується у поєднанні фізико- та суспільно-географічних складників під час вивчення природних комплексів і населення України та свого регіону з урахуванням уже здобутих знань про природу материків і океанів, населення країн світу з курсу географії, що вивчався у 7 класі. Зокрема, вивчення населення України здійснюється на основі тем про населення  світу в курсах географії у 6 та 7 класах та внаслідок поглиблення їх змісту. Особлива роль географії у 8 класі полягає у значному її світоглядному потенціалі й тісних взаємозв'язках змісту із сучасністю та особистим досвідом учнів.

Для досягнення окресленої мети вивчення географії у 8 класі спрямоване на вирішення таких завдань:

 • сформувати в учнів знання та уявлення про Україну як цілісну країну, в якій відбуваються різноманітні глобальні та регіональні природні, суспільно-географічні та екологічні процеси;
 • розкрити нові поняття і закономірності та поглибити й узагальнити вже сформовані теоретичні знання з фізичної та суспільної географії;
 •  сформувати уявлення про окремі поняття суспільно-географічного змісту;
 • продовжити розвиток практичних умінь та навичок самостійної роботи, що сприятимуть активній соціально-відповідальній поведінці учнів у географічному просторі країни.
У 9-му класі вивчається курс “Економічна і соціальна географія України”, в якому розкриваються питання населення і трудових ресурсів держави, розвитку і розміщення господарства. Курсу географії України в 9-му класі відводиться роль завершального для основної та пропедевтичного для старшої школи. Розглядається питання про історико-географічне формування території. Значна увага приділяється вивченню проблем розміщення населення, його природного і механічного руху, національного складу. Детально аналізується географія галузей господарства країни, зовнішньоекономічних зв’язків та економічних районів України. У цьому курсі розглядаються проблеми сталого розвитку та їх прояв на території України, показано місце України в світі. Цей курс є також початковим етапом економічної освіти школярів, сприяє їхній адаптації до життя в умовах ринкової економіки, тому програма містить питання про економічну систему України, типи підприємств за формами власності, аналізуються складові економічного потенціалу країни.

Курс “Соціально-економічна географія світу” (10-й клас) завершує базову географічну освіту школярів. Відповідно до типового навчального плану він вивчається в 10-х класах загальноосвітніх навчальних закладів протягом 52 (1,5 години на тиждень).

У курсі поєднано вивчення тем загальних закономірностей суспільної географії і географічного країнознавства. Основна його мета  – продовжити, а для більшості учнів – завершити формування знань про географічну картину світу, які спираються на положення теорії взаємодії суспільства і природи, відтворення і розміщення населення, світового господарства і географічного поділу праці, на розкриття глобальних та регіональних явищ і процесів. Курс «Соціально-економічна географія світу» має сформувати в учнів цілісне уявлення про навколишній світ, показати глибокий взаємозв’язок природи, населення, а його господарської діяльності на Землі, навчити просторово мислити, сприяє вихованню поваги й любові не тільки до своєї Батьківщини, а й до історії та культури інших країн і народів, що є надзвичайно важливим у нинішньому глобалізованому динамічному світі.


Відео в рамках відготовки до ЗНО з істоїї України. Перша частина. Режисер: Валерій Бабіч, озвучка: Богдан Ступка.

https://www.youtube.com/watch?v=RzyzwKNyaUw

https://www.youtube.com/watch?v=_WAVI8aXbr0

https://www.youtube.com/watch?v=4KxktUUSWH0


Вивчення курсу «Економіка» у 11 класах ЗНЗ спрямоване на досягнення таких цілей:
 • формування світогляду цивілізованої людини, що визнає такі загальнолюдські цінності, як свобода діяльності та вибору, право приватної власності, толерантність, необхідність дотримання законів тощо,
 • ·засвоєння фундаментальних знань про економічне життя суспільства,  відображених у основних економічних категоріях, законах, закономірностях,
 • сприяння розвитку навичок раціональної економічної поведінки людини як споживача, найманого працівника, підприємця, власника доходів і платника податків, користувача суспільними благами тощо,
 • формування навичок самостійної роботи при виконанні практичних завдань з економіки та узагальнення одержаних результатів.

Курс «Основи алгоритмізації та програмування» спрямовано на вивчення основних понять алгоритмізації, розуміння послідовного розв’язання задач за допомогою ПК, вивчення мови програмування  та її застосування як для розв’язання прикладних, олімпіадних задач, так і масштабних проектів, які в майбутньому можуть бути повнофункціональними програмними застосунками з будь-якої сфери життя.

Додаткові ресурси для розширення знань та практичних навичок в області програмування:

курс «Алгоритми та структури даних» - І семестр

курс «Алгоритми та структури даних» - ІІ семестр

курс лекцій основи С++

Посилання на літературу по підготовці до олімпіади з інформатики та вивчення мови програмування С++